Luật Đất đai 2020 Mới nhất – Xử phạt vi phạm luật đất đai

Nghị định 91/2019/NĐ-CP – Những quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức độ, biện pháp khắc phục, thẩm quyền lập hồ sơ, thẩm quyền xử phạt vi phạm luật đất đai bao gồm vi phạm trong sử dụng đất và vi phạm cung cấp dịch vụ về đất đai.

Căn cứ pháp lý

 • Luật tổ chức Chính phủ 19/06/2015;
 • Luật xử lý vi phạm hành chính 20/6/2012;
 • Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013;
 • Luật nhà ở ngày 25/11/2014;
 • Luật kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014;
 • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Chính phủ ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực bắt đầu từ ngày 05/01/2020.

Đối tượng áp dụng xử phạt vi phạm Luật Đất đai

 • Các đối tượng bị xử phạt vi phạm luật đất đai theo quy định của Nghị định này bao gồm các đối tượng sau đây vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này, xảy ra trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ khi có quy định khác của điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên:
  • Hộ gia đình, cộng đồng, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt cư trú ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cá nhân);
  • Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở tôn giáo (sau đây gọi chung là tổ chức).
 • Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt và tổ chức, cá nhân tham gia xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định này.

Hành Vi Vi Phạm Hành Chính, Hình Thức, Mức Xử Phạt Và Biện Pháp Khắc Phục Hậu Quả

Vi phạm các hành vi sau sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền mặt:

 • Sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 • Sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất rừng sản xuất cho các mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 • Sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải đất rừng phòng hộ, không phải đất lâm nghiệp đặc biệt, hoặc đất sản xuất cho các mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 • Sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp cho các mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
 • Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất canh tác lúa trái quy định; Sử dụng đất cho các mục đích khác phải đăng ký nhưng không được quy định;
 • Các trường hợp lấn chiếm đất;
 • Các trường hợp hủy hoại đất;
 • Can thiệp hoặc gây thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác;
 • Các trường hợp không đăng ký đất đai;
 • Chuyển nhượng quyền, cho thuê hoặc thế chấp bằng quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện;
 • Chuyển nhượng quyền, cho thuê, cho thuê lại hoặc thế chấp đất không thuộc quyền chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp;
 • Người sử dụng đất được Nhà nước thuê đất để trả tiền thuê đất hàng năm để xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, hoặc cho thuê lại đất, nhưng đã thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần kể từ ngày có hiệu lực của luật đất đai năm 2013;
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô hoặc bán đất trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở;
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với việc chuyển nhượng một phần của toàn bộ dự án đầu tư mà không có đủ điều kiện;
 • Bán, mua bất động sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê hàng năm nhưng không thỏa mãn điều kiện;
 • Cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê với tiền thuê hàng năm mà không đủ điều kiện;
 • Chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng đất với điều kiện của hộ gia đình, cá nhân không có điều kiện;
 • Nhận, chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng đất mà không có điều kiện;
 • Chuyển giao quyền và chuyển giao quyền cho các cơ sở tôn giáo trái với Luật Đất đai;
 • Nhận, chuyển nhượng vốn, cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất và kinh doanh phi nông nghiệp mà không có đủ điều kiện;
 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn ngạch;
 • Không nộp chứng từ, không cung cấp, cung cấp chứng từ không đầy đủ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê nhà, xây dựng công trình, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án sản xuất kinh doanh bất động sản;
 • Không thực hiện thủ tục chuyển nhượng thuê đất trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật đất đai;
 • Vi phạm quy định về quản lý ranh giới sử dụng đất và đánh dấu ranh giới hành chính;
 • Vi phạm các quy định về giấy tờ, chứng từ sử dụng đất;
 • Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin đất đai liên quan đến thanh tra, kiểm tra và thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp đất đai;
 • Vi phạm điều kiện hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai.

Mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả xem chi tiết tại đây: Nghị định 91/2019/NĐ-CP doc

Xử lý vi phạm đất đai
Xử lý vi phạm đất đai

Thẩm Quyền Xử Phạt Vi Phạm Luật Đất Đai

Thẩm quyền của chủ tịch UBND  các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính

– Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền tới 5.000.000 đồng;
 • Tịch thu các giấy tờ đã bị xóa, sửa đổi, làm sai lệch; giấy tờ giả sử dụng trong sử dụng đất;
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục: Buộc phục hồi trạng thái ban đầu của đất trước khi vi phạm.

– Chủ tịch UBND cấp Quận, Huyện; Thị xã có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền tới 50.000.000 đồng;
 • Tịch thu các giấy tờ đã bị xóa, sửa đổi, làm sai lệch; giấy tờ giả sử dụng trong sử dụng đất;
 • Tước quyền sử dụng dịch vụ tư vấn trong khu vực đất trong một thời gian xác định hoặc đình chỉ dịch vụ tư vấn trong khu vực đất trong một thời gian xác định;
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

– Chủ tịch UBND cấp Tỉnh có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền tới 500.000.000 đồng;
 • Tịch thu các giấy tờ đã bị xóa, sửa đổi, làm sai lệch; giấy tờ giả sử dụng trong sử dụng đất;
 • Tước quyền sử dụng dịch vụ tư vấn trong khu vực đất trong một thời gian xác định hoặc đình chỉ dịch vụ tư vấn trong khu vực đất trong một thời gian xác định;
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

– Trường hợp không thuộc thẩm quyền hoặc không đủ thẩm quyền: 

 • Áp dụng các biện pháp khắc phục quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật xử phạt vi phạm hành chính và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ sẽ được áp dụng.

Thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành

– Thanh tra viên, người được giao nhiệm vụ thanh tra đất chuyên trách làm nhiệm vụ có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền tới 5.000.000 đồng;
 • Tịch thu các giấy tờ đã bị xóa, sửa đổi, làm sai lệch; giấy tờ giả sử dụng trong sử dụng đất;
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục: Buộc phục hồi trạng thái ban đầu của đất trước khi vi phạm.

– Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành đất đai do Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền tới 50.000.000 đồng;
 • Tịch thu các giấy tờ đã bị xóa, sửa đổi, làm sai lệch; giấy tờ giả sử dụng trong sử dụng đất;
 • Tước quyền sử dụng dịch vụ tư vấn trong khu vực đất trong một thời gian xác định hoặc đình chỉ dịch vụ tư vấn trong khu vực đất trong một thời gian xác định;
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

– Trưởng đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền tới 250.000.000 đồng;
 • Tịch thu các giấy tờ đã bị xóa, sửa đổi, làm sai lệch; giấy tờ giả sử dụng trong sử dụng đất;
 • Tước quyền sử dụng dịch vụ tư vấn trong khu vực đất trong một thời gian xác định hoặc đình chỉ dịch vụ tư vấn trong khu vực đất trong một thời gian xác định;
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

– Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;
 • Phạt tiền tới 500.000.000 đồng;
 • Tịch thu các giấy tờ đã bị xóa, sửa đổi, làm sai lệch; giấy tờ giả sử dụng trong sử dụng đất;
 • Tước quyền sử dụng dịch vụ tư vấn trong khu vực đất trong một thời gian xác định hoặc đình chỉ dịch vụ tư vấn trong khu vực đất trong một thời gian xác định;
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành

 • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này;
 • Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan cấp bộ, người đứng đầu cơ quan trực thuộc chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện Nghị định này.

Hãy liên hệ với Công ty Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*