Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Viêt Nam

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Viêt Nam

Không khó để thực hiện các hoạt động đầu tư của các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Khó là bạn không biết cách làm hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty. Vì vậy, hôm nay Công ty Luật DFC sẽ Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam cho các bạn tìm hiểu qua.

1. Chuẩn bị các tài liệu trước khi thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Viêt Nam

– Chuẩn bị bản sao hộ chiếu có công chứng của các cá nhân tham gia thành lập công ty;

– Đối với các tổ chức nước ngoài tham gia thành lập công ty cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch sang tiếng Việt, lãnh sự hợp pháp hóa, chứng thực; chuẩn bị báo cáo tài chính có kiểm toán;

– Đối với các cá nhân nước ngoài tham gia thành lập công ty cần có giấy chứng nhận ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam / hoặc ngân hàng nước ngoài hoạt động trong số dư tài khoản ít nhất bằng số vốn góp vào thành lập công ty tại Việt Nam;

– Giới thiệu sơ bộ về lĩnh vực kinh doanh ở nước ngoài, kế hoạch kinh doanh tại Việt Nam, những gì sản phẩm được mong đợi.

2. Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Chuẩn bị những hồ sơ sau:

– Biên bản họp các cổ đông và thành viên trước khi thành lập công ty tại Việt Nam;

– Đơn đăng ký thành lập công ty;

– Soạn thảo Điều lệ của công ty;

– Lập hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty;

– Giải thích về điều kiện tài chính và cơ sở kỹ thuật để thực hiện dự án thành lập công ty;

– Soạn thảo danh sách người sáng lập công ty;

– Biên bản họp công ty về việc góp vốn của thành viên sáng lập công ty;

– Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông của công ty;

– Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty;

– Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của công ty;

– Đăng ký sổ sách thành viên sáng lập công ty.

3. Cơ quan thẩm quyền nộp hồ sơ

Cơ quan đăng ký kinh doanh: Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức và cá nhân. Văn phòng đăng ký kinh doanh được tổ chức tại các tỉnh hoặc thành phố trung ương (văn phòng đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau đây gọi là văn phòng đăng ký kinh doanh tỉnh) và tại các huyện, huyện, thị trấn. , thành phố tỉnh (văn phòng đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân huyện, gọi là văn phòng đăng ký kinh doanh huyện).

————————–

4. How to Setup Company in Vietnam

1. Prepare documents before setting up a company with 100% foreign capital in Vietnam

– Prepare a certified copy of the passport of the individuals involved in the establishment of the company;

– For foreign organizations participating in setting up a company, a business registration certificate for translation into Vietnamese, consular legalization and authentication is required; preparation of audited financial statements;

– For foreign individuals establishing a company, a certificate of commercial bank license to operate in Vietnam / or a foreign bank operating in the account balance must be at least equal to the contributed capital. establishment of a company in Vietnam;

– Preliminary introduction on the field of overseas business, business plans in Vietnam, what products are expected.

2. Preparing application file for establishment of a company with 100% foreign capital in Vietnam

Prepare the following documents:

– Minutes of meetings of shareholders and members before establishing a company in Vietnam;

– Application form for company establishment;

– Drafting the company’s charter;

– Establish a business cooperation contract of the company;

– Explaining financial conditions and technical bases for implementing the company establishment project;

– Drafting list of company founders;

– Minutes of the company meeting on capital contribution of the founding member of the company;

– Certificate of capital contribution to each shareholder of the company;

– Decision to appoint a company director;

– Decision to appoint the Chief Accountant of the company;

– Register book of founding members of the company.

3. Competent authority submits dossier in Vietnam

Business registration agencies: Business registration offices are the state agencies competent to register and issue business registration certificates to organizations and individuals. Business registration offices are organized in provinces or central cities (business registration offices at the Department of Planning and Investment, hereinafter referred to as provincial business registration offices) and in districts and districts, town, provincial city (business registration office under the district People’s Committee, called the district business registration office).

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*