Pháp Nhân Thương Mại Phạm Tội Và Quy Định Trách Nhiệm Hình Sự

Pháp nhân thương mại có nghĩa là một pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia sẻ giữa các thành viên. Pháp nhân thương mại bao gồm các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt các pháp nhân thương mại phạm tội phải tuân thủ các quy định của Bộ luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Doanh nghiệp và các luật khác có liên quan.

Khái niệm pháp nhân thương mại là gì?

Thế nào là pháp nhân thương mại?

Pháp nhân thương mại là pháp nhân được thành lập theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, với cơ cấu tổ chức như sau:

 • Có một cơ quan điều hành;
 • Việc tổ chức các nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan hành pháp của một pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân;
 • Pháp nhân có một cơ quan khác theo quyết định của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Cụ thể, pháp nhân thương mại bao gồm: Doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

Trường hợp các tổ chức, các doanh nghiệp được thành lập trước ngày 01/01/2017 mà có đầy đủ điều kiện sau thì vẫn coi là pháp nhân thương mại:

 • Được thành lập hợp pháp;
 • Có cơ cấu và tổ chức chặt chẽ;
 • Có tài sản độc lập với các cá nhân hoặc tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm với các tài sản đó;
 • Tham gia vào quan hệ pháp lý một cách độc lập.

Pháp nhân thương mại phạm tội

Có một số pháp nhân thương mại trong luật hình sự trong hoạt động sản xuất và kinh doanh như buôn lậu; vận chuyển hàng hóa và tiền tệ bất hợp pháp, xuyên biên giới; Sản xuất, buôn bán hàng giả, v.v. Theo quy định tại điều 2 Bộ Luật Hình sự 2015: “Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này mới phải chịu trách nhiệm hình sự”. 

Điều 76. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của Bộ luật này.

Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Pháp nhân thương mại phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Tội phạm được thực hiện dưới danh nghĩa pháp nhân thương mại;
 • Hành vi vi phạm được cam kết vì lợi ích của pháp nhân thương mại;
 • Hành vi phạm tội được thực hiện bởi sự chỉ đạo, quản lý hoặc phê duyệt của một thực thể thương mại;
 • Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự chưa hết hạn.

Lỗi của pháp nhân thương mại phạm tội

Tội phạm là một hành vi nguy hiểm cho xã hội như được quy định trong Bộ luật hình sự, được thực hiện bởi lỗi cố ý hoặc vô ý bởi một người có trách nhiệm hình sự hoặc một pháp nhân thương mại.

Như vậy nguyên tắc chung khi xác định loại tội phạm này là:

 • Pháp nhân thương mại phải có lỗi;
 • Một hành động nguy hiểm cho xã hội như được quy định trong Bộ luật hình sự;
 • Xâm phạm các mối quan hệ được quy định trong Bộ luật hình sự bảo vệ;
 • Được thực hiện bởi một người có trách nhiệm hình sự hoặc một thực thể thương mại.

 

Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Hình phạt chính và hình phạt bổ sung được quy định tại điều 33 Bộ luật Hình sự 2015 như sau:

 • Phạt tiền;
 • Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc đình chỉ vĩnh viễn;
 • Cấm hoạt động kinh doanh trong một số lĩnh vực;
 • Cấm huy động nguồn vốn.
Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại
Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại

Đối với mỗi tội phạm, pháp nhân thương mại chỉ phạm một hình phạt chính và một hoặc một số hình phạt bổ sung có thể được áp dụng. Ngoài các hình phạt, trong việc giải quyết các pháp nhân hình sự, Tòa án có thể quyết định áp dụng các biện pháp tư pháp quy định tại Điều 82 của Bộ luật Hình sự 2015 đối với các pháp nhân thương mại. Chi tiết:

 • Tịch thu thêm vào ngân sách nhà nước hoặc tịch thu và phá hủy các công cụ và phương tiện được sử dụng trong việc thực hiện tội phạm. Các vật phẩm hoặc tiền đã có được thông qua việc thực hiện tội phạm hoặc bằng cách trao đổi những thứ đó, hoặc có lợi bất chính từ việc thực hiện tội phạm. Vật của các loại bị cấm lưu hành,…
 • Khi áp dụng hình phạt đối với pháp nhân thương mại, ngoài Tòa án phải dựa trên các quy định của pháp luật về “Cơ sở hình phạt đối với pháp nhân thương mại” cũng phải dựa trên các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự mà Bộ luật hình sự áp dụng đối với các pháp nhân thương mại và đặc biệt là các hình phạt do Tòa án quyết định phải phù hợp với pháp luật về hình phạt.

Tại điều 79 BLHS 2015 có 2 trường hợp bị đình chỉ vĩnh viễn như sau:

Khoản 1: “Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn là chấm dứt hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây ra  thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra”

Trường hợp này là đình chỉ hoạt động của một pháp nhân thương mại tại một hoặc một số khu vực nơi pháp nhân thương mại gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại cho nhiều sinh mạng, sự cố môi trường hoặc an ninh, an sinh xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả.

Khoản 2: “Pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động”

Trong trường hợp này, việc đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động của một pháp nhân thương mại có căn cứ pháp lý là từ ngày pháp nhân thương mại được thành lập và bắt đầu hoạt động cho đến ngày phát hiện tội phạm, pháp nhân thương mại đó chỉ là một tội ác.

Các hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm nhiều tội

Hình phạt chính và hình phạt bổ sung được quy định tại điều 86 Bộ luật Hình sự 2015 như sau:

Hình phạt chính:

 • Nếu hình phạt cho mỗi tội là phạt tiền, các hình phạt được cộng lại thành hình phạt chung.
 • Hình phạt cho mỗi tội đình chỉ hoạt động trong một thời gian xác định cho từng lĩnh vực cụ thể không được tổng hợp.
 • Phạt tiền không được tổng hợp với các loại hình phạt khác.

Hình phạt bổ sung:

 • Nếu các hình phạt dành cho từng loại tội phạm tương tự, hình phạt chung được quyết định trong giới hạn quy định của Bộ luật Hình sự đối với hình phạt đó, đặc biệt đối với mức phạt, hình phạt bổ sung được thêm vào để hình thành hình phạt chung.
 • Nếu các hình phạt dành cho mỗi tội khác nhau, pháp nhân bị kết án phải tuân theo tất cả các bản án đã tuyên.

Xóa án tích và miễn hình phạt đối với các pháp nhân thương mại phạm tội

Xóa án tích:

 • Trong vòng hai năm sau khi hoàn thành việc thi hành hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án.
 • Trong vòng hai năm sau khi hết thời hiệu thi hành án, pháp nhân thương mại không phạm tội mới.

Miễn hình phạt: Theo quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự 2015, một pháp nhân thương mại có thể được miễn hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại đã thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục và bồi thường cho tất cả các thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.

Trong tố tụng hình sự

Theo Điều 55 của BLTTHS 2015, pháp nhân có tội trong tố tụng hình sự ở vị trí là người tham gia tố tụng. Tùy thuộc vào từng giai đoạn tố tụng, người phạm tội thương mại đã cam kết thay đổi vị trí để tham gia tố tụng. Chi tiết:

 • Thứ nhất: Địa điểm của người tham gia tố tụng là nghi phạm. Vị trí bị nghi ngờ cho một pháp nhân thương mại kể từ khi pháp nhân thương mại phạm tội hình sự. Địa điểm của nghi phạm kéo dài trước ngày phán quyết của Tòa án để đưa ra xét xử.
 • Thứ hai: Vị trí của người tham gia tố tụng là bị đơn. Vị trí của bị cáo chống lại một thực thể thương mại phạm tội kể từ khi Tòa án đã ra quyết định đưa họ ra xét xử.

Theo Điều 60 và 61 của BLTTHS 2015, quyền và nghĩa vụ của nghi phạm và bị cáo là pháp nhân hình sự được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của họ.

Trách nhiệm hình sự của cá nhân trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm tội

Khoản 2, Điều 75 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: “Việc các pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân”. Quy định này được hiểu như sau: Trường hợp một pháp nhân thương mại đã tuyên bố đầy đủ các điều kiện để chịu trách nhiệm hình sự cho một hành vi phạm tội đã cam kết. Các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong Hội đồng quản trị của các pháp nhân thương mại đã quyết định dẫn đến các pháp nhân hình sự với tất cả bốn yếu tố cấu thành tội phạm, các cá nhân đó. cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đối với Giám đốc, Giám đốc điều hành của một pháp nhân thương mại là một nhân viên được thuê của một pháp nhân thương mại biết rằng công việc được giao cho anh ta là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn còn tiếp lục thực hiện. Do đó, pháp nhân bị truy tố hình sự. Trong trường hợp này, cá nhân là Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành của một vi phạm pháp luật thương mại cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đôi điều về pháp nhân thương mại

Việc bổ sung trách nhiệm hình sự cho các pháp nhân là cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong việc thắt chặt hành lang pháp lý trong thời kỳ hội nhập kinh tế hiện nay của Việt Nam. Tội phạm được thực hiện không chỉ bởi các cá nhân mà còn bởi các pháp nhân. Có những hành vi mà cả cá nhân và pháp nhân đều vi phạm: buôn bán người, rửa tiền, khủng bố, độc quyền, buôn lậu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ … Thậm chí, có những tội phạm chỉ do các pháp nhân thực hiện, như tội phạm môi trường. Truy tố hình sự các pháp nhân sẽ giúp người dân rất nhiều trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, và cải thiện khả năng tiếp cận công lý của mọi người; bởi vì số tiền án phí tạm ứng để kiện các pháp nhân lớn (thậm chí rất lớn) và người dân gặp khó khăn trong việc chứng minh tội ác của họ và việc chứng minh thiệt hại xảy ra thậm chí còn khó khăn hơn. Tuy nhiên, nếu trách nhiệm hình sự được áp dụng đối với các pháp nhân, cơ quan tố tụng hình sự sẽ phải làm rõ và chứng minh điều này. Việc xử lý hình sự của các pháp nhân sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giải quyết các vấn đề trách nhiệm dân sự trong các vụ án hình sự, đảm bảo rằng các bản án của Tòa án là phù hợp với pháp luật, đáp ứng các yêu cầu của xã hội về cải cách tư pháp.


Hãy liên hệ với Công ty Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*