Mẫu Văn Bản Thừa Kế Nhận – Từ Chối – Khai Nhận Tài Sản

Mẫu Văn Bản Thừa Kế Nhận – Từ Chối – Khai Nhận Tài Sản

Di chúc và thừa kế là những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền lợi tài sản của mỗi cá nhân. Việc lập và thực hiện di chúc theo đúng pháp luật sẽ giúp đảm bảo ý chí của người để lại thừa kế được thực hiện, phân chia tài sản một cách công bằng và tránh những tranh chấp không mong muốn sau này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến các mẫu văn bản thừa kế, bao gồm văn bản nhận tài sản thừa kế, văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế và văn bản khai nhận tài sản thừa kế.

Mẫu Văn Bản Nhận Tài Sản Thừa Kế

Mẫu Văn Bản Nhận Tài Sản Thừa Kế

Mẫu số 1:

Tôi là (Họ tên), sinh ngày (Ngày, tháng, năm sinh), thường trú tại (Địa chỉ), số điện thoại (Số điện thoại), số CMND/CCCD (Số CMND/CCCD).

Đối với tài sản thừa kế của (Họ tên người để lại thừa kế), sinh ngày (Ngày, tháng, năm sinh), tử vong ngày (Ngày, tháng, năm tử vong), có hộ khẩu thường trú tại (Địa chỉ).

Tôi xin cam kết tự nguyện nhận toàn bộ/một phần tài sản thừa kế theo di chúc/quy định của pháp luật, gồm:

 • Bất động sản: (Liệt kê cụ thể từng bất động sản, bao gồm địa chỉ, diện tích, giá trị)
 • Động sản khác: (Liệt kê cụ thể từng động sản, bao gồm tên gọi, số lượng, giá trị)
 • Tiền mặt: (Số tiền cụ thể)
 • Các tài sản khác: (Liệt kê cụ thể từng tài sản)

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Nếu chỉ nhận một phần tài sản thừa kế, cần ghi rõ những tài sản cụ thể nhận được.

Quy Trình Nhận Tài Sản Thừa Kế Theo Pháp Luật

Theo quy định của Luật Thừa kế, khi người chết để lại di chúc, người thừa kế có quyền nhận hoặc từ chối nhận tài sản theo di chúc. Trong trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không có hiệu lực, người thừa kế sẽ được thừa kế theo quy định của pháp luật.

Quy trình nhận tài sản thừa kế theo pháp luật gồm các bước sau:

 1. Xác định người thừa kế: Theo quy định của Luật Thừa kế, người thừa kế bao gồm người vợ/chồng, con cái, cha mẹ và anh chị em ruột của người chết. Nếu không có người thừa kế nào trong số này, tài sản sẽ được thừa kế bởi nhà nước.
 1. Lập biên bản xác nhận tài sản thừa kế: Người thừa kế cần lập biên bản xác nhận tài sản thừa kế tại cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Biên bản này sẽ ghi rõ danh sách tài sản thừa kế và giá trị ước tính của từng tài sản.
 1. Nộp đơn xin nhận tài sản thừa kế: Người thừa kế cần nộp đơn xin nhận tài sản thừa kế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đơn này cần được lập thành văn bản và gửi kèm theo các giấy tờ chứng minh quan hệ thân thuộc và giấy tờ chứng minh tài sản thừa kế.
 1. Thực hiện các thủ tục liên quan đến tài sản thừa kế: Sau khi đơn xin nhận tài sản thừa kế được chấp nhận, người thừa kế cần thực hiện các thủ tục liên quan đến tài sản thừa kế như chuyển nhượng, đăng ký sở hữu, đóng thuế…

Quyền Và Trách Nhiệm Của Người Thừa Kế

Khi nhận tài sản thừa kế, người thừa kế sẽ có những quyền và trách nhiệm nhất định liên quan đến tài sản này. Dưới đây là một số quyền và trách nhiệm của người thừa kế:

 • Quyền sử dụng, quản lý và chuyển nhượng tài sản thừa kế.
 • Trách nhiệm bảo vệ và duy trì tài sản thừa kế.
 • Trách nhiệm đóng thuế và các khoản phí liên quan đến tài sản thừa kế.
 • Trách nhiệm chia tài sản thừa kế cho những người thừa kế khác theo quy định của pháp luật.

Mẫu Văn Bản Từ Chối Nhận Tài Sản Thừa Kế

Mẫu Văn Bản Từ Chối Nhận Tài Sản Thừa Kế

Mẫu số 2:

Tôi là (Họ tên), sinh ngày (Ngày, tháng, năm sinh), thường trú tại (Địa chỉ), số điện thoại (Số điện thoại), số CMND/CCCD (Số CMND/CCCD).

Đối với tài sản thừa kế của (Họ tên người để lại thừa kế), sinh ngày (Ngày, tháng, năm sinh), tử vong ngày (Ngày, tháng, năm tử vong), có hộ khẩu thường trú tại (Địa chỉ).

Tôi xin cam kết từ chối nhận toàn bộ/một phần tài sản thừa kế theo di chúc/quy định của pháp luật, gồm:

 • Bất động sản: (Liệt kê cụ thể từng bất động sản, bao gồm địa chỉ, diện tích, giá trị)
 • Động sản khác: (Liệt kê cụ thể từng động sản, bao gồm tên gọi, số lượng, giá trị)
 • Tiền mặt: (Số tiền cụ thể)
 • Các tài sản khác: (Liệt kê cụ thể từng tài sản)

Tôi cam kết không có quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Điều Kiện Để Từ Chối Nhận Tài Sản Thừa Kế

Theo quy định của Luật Thừa kế, người thừa kế có thể từ chối nhận tài sản thừa kế trong các trường hợp sau:

 1. Người thừa kế đã qua đời hoặc bị tuyên mất tích.
 2. Người thừa kế bị tước quyền thừa kế.
 3. Người thừa kế không có khả năng hành vi dân sự.
 4. Người thừa kế không có quyền thừa kế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người thừa kế cũng có thể từ chối nhận tài sản thừa kế nếu không muốn chấp nhận tài sản này vì lý do cá nhân.

Tác Dụng Pháp Lý Của Văn Bản Từ Chối Nhận Tài Sản Thừa Kế

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế sẽ có tác dụng pháp lý sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Tác dụng của văn bản này bao gồm:

 1. Người thừa kế không có quyền và trách nhiệm liên quan đến tài sản thừa kế.
 2. Tài sản thừa kế sẽ được chuyển cho người thừa kế khác theo quy định của pháp luật.
 3. Người thừa kế không có quyền yêu cầu chia tài sản thừa kế.

Mẫu Văn Bản Khai Nhận Tài Sản Thừa Kế

Mẫu số 3:

Tôi là (Họ tên), sinh ngày (Ngày, tháng, năm sinh), thường trú tại (Địa chỉ), số điện thoại (Số điện thoại), số CMND/CCCD (Số CMND/CCCD).

Đối với tài sản thừa kế của (Họ tên người để lại thừa kế), sinh ngày (Ngày, tháng, năm sinh), tử vong ngày (Ngày, tháng, năm tử vong), có hộ khẩu thường trú tại (Địa chỉ).

Tôi xin cam kết khai nhận toàn bộ/một phần tài sản thừa kế theo di chúc/quy định của pháp luật, gồm:

 • Bất động sản: (Liệt kê cụ thể từng bất động sản, bao gồm địa chỉ, diện tích, giá trị)
 • Động sản khác: (Liệt kê cụ thể từng động sản, bao gồm tên gọi, số lượng, giá trị)
 • Tiền mặt: (Số tiền cụ thể)
 • Các tài sản khác: (Liệt kê cụ thể từng tài sản)

Tôi cam kết có quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Những Lưu Ý Khi Sử Dụng Mẫu Văn Bản Thừa Kế

 1. Chọn mẫu văn bản phù hợp: Trước khi sử dụng mẫu văn bản thừa kế, người thừa kế cần xác định rõ tình huống và chọn mẫu văn bản phù hợp để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.
 1. Điền đầy đủ thông tin: Người thừa kế cần điền đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin về người để lại thừa kế để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
 1. Lưu giữ bản gốc và bản sao: Sau khi lập văn bản thừa kế, người thừa kế cần lưu giữ bản gốc và bản sao của văn bản này để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Vai Trò Của Luật Sư Trong Việc Tư Vấn Về Thừa Kế

Luật sư có vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho người thừa kế về các quy định liên quan đến thừa kế. Vai trò của luật sư bao gồm:

 1. Giúp người thừa kế hiểu rõ quy định của pháp luật về thừa kế.
 2. Hướng dẫn người thừa kế trong việc lập và sử dụng mẫu văn bản thừa kế.
 3. Tư vấn cho người thừa kế về quyền và trách nhiệm của mình khi nhận tài sản thừa kế.
 4. Đại diện cho người thừa kế trong các thủ tục liên quan đến thừa kế.

Các Trường Hợp Nên Sử Dụng Mẫu Văn Bản Thừa Kế

 1. Khi người thừa kế muốn từ chối nhận tài sản thừa kế.
 2. Khi người thừa kế muốn khai nhận tài sản thừa kế.
 3. Khi người thừa kế cần lập biên bản xác nhận tài sản thừa kế.
 4. Khi người thừa kế cần nộp đơn xin nhận tài sản thừa kế.

Việc nhận tài sản thừa kế là một quy trình pháp lý quan trọng và cần được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc sử dụng mẫu văn bản thừa kế sẽ giúp người thừa kế thực hiện các thủ tục liên quan đến thừa kế một cách chính xác và thuận tiện. Tuy nhiên, việc sử dụng mẫu văn bản này cũng cần được thực hiện cẩn thận và đảm bảo tính hợp pháp. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay vướng mắc nào trong quá trình nhận tài sản thừa kế, người thừa kế nên tìm đến sự tư vấn của luật sư để được hỗ trợ và giải đáp.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*