Luật Đất Đai 2003: Tổng Quan Những Điểm Đáng Chú Ý

Nhìn lại toàn bộ vấn đề Luật Đất đai ở Việt Nam, có thể nói rằng Luật Đất đai 2003 đã đạt được một bước quan trọng trong cải cách luật pháp ở Việt Nam, nhưng một nhược điểm rất quan trọng là nó chưa được khắc phục. Có một số rào cản tư duy khi thay đổi cơ chế kinh tế từ trợ cấp sang thị trường.

Tổng quan Luật Đất đai 2003

Luật đất đai năm 2003 đã có những bước tiến mới với các nội dung sau:

 • Cụ thể hóa nội dung của chế độ sở hữu toàn bộ đất đai, trong đó xác định rõ các quyền của Nhà nước là đại diện của chủ sở hữu và quyền của người sử dụng đất, để tránh hiểu lầm, lệch lạc để tận dụng các quyền của Nhà nước.
 • Hạn chế quyền thu hồi đất của Nhà nước từ các dự án vì mục đích lợi nhuận kinh tế, về nguyên tắc, chỉ áp dụng cho các dự án có lợi ích chung hoặc xúc tiến đầu tư.
 • Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân bị mất đất trên cơ sở giá đất phù hợp với thị trường.
 • Có một cơ chế cụ thể để giải quyết các vấn đề đất đai lịch sử phức tạp trên nguyên tắc không xem xét các chính sách đất đai đã được thực hiện trong lịch sử nhưng tuân thủ nghiêm ngặt luật dân sự và vành đai thay đổi đất đai trong quá khứ không phải do chính sách của Nhà nước.
 • Việc quản lý trực tiếp đất đai và các quyết định của Nhà nước về đất đai được phân cấp hoàn toàn cho các địa phương.
 • Công nhận rằng giá đất hình thành trên thị trường chuyển nhượng và giá đất của Nhà nước phải tương đương với giá đất thị trường.
 • Thị trường quyền sử dụng đất được thiết lập và là một phần của thị trường bất động sản. Các tổ chức kinh tế có quyền giao dịch trên đất liền và tạo ra một cơ chế quyền và nghĩa vụ bình đẳng hơn giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
 • Có các quy định cụ thể về việc tăng sự tham gia của người dân vào kế hoạch sử dụng đất, chứng nhận và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
 • Thủ tục hành chính đất đai đã được cải cách kỹ lưỡng trên cơ sở tăng tính công khai và minh bạch.

Bên cạnh những lợi ích, Luật Đất đai năm 2003 đã không quy định hoặc đưa ra những quy định bất hợp lý về cơ chế giải quyết một số vấn đề quan trọng, bao gồm:

 • Hoàn toàn không có sự đổi mới về thời gian và giới hạn đất đai đối với đất nông nghiệp để tạo ra động lực mới cho Tam Nông.
 • Không có chính sách đất đai hiệu quả cho các nhóm thiệt thòi trong xã hội như người nghèo và dân tộc thiểu số.
 • Phương pháp quy hoạch sử dụng đất chưa được chuyển từ tổng diện tích dự trữ sang phân bổ không gian sử dụng đất.
 • Chưa thể chế hóa đầy đủ các yếu tố của một hệ thống quản trị tốt dựa trên việc thực hiện quản lý đầy đủ và minh bạch, trách nhiệm bắt buộc của người quản lý và sự tham gia của người dân.
 • Quy định không cho phép người dân khiếu nại về đất đai với Chính phủ Trung ương là không phù hợp.
 • Không có cơ chế hiệu quả để đảm bảo thực thi pháp luật. Những vấn đề và thất bại chưa được giải quyết trong việc thực thi Luật Đất đai 2003 là những thiếu sót chính cần được giải quyết trong quá trình xây dựng Luật Đất đai sửa đổi.

Một số thất bại lớn có thể được chỉ định như sau:

 • Thứ nhất, có sự không phù hợp giữa Hiến pháp và Luật đất đai về cơ chế thu hồi đất của Nhà nước. Theo Hiến pháp, thuật ngữ Nhà nước tịch thu đất chỉ có thể được sử dụng trong các trường hợp vi phạm pháp luật đến mức phải thu hồi đất hoặc người sử dụng đất muốn trả lại đất. Khi quyền sử dụng đất là quyền tài sản mà người sử dụng đất phải giao cho Nhà nước thì thời hạn thu hồi hiến pháp sẽ không được sử dụng.
 • Cơ chế thu hồi đất của Nhà nước đối với các dự án vì lợi ích kinh tế của nhà đầu tư không được người dân chấp thuận nhưng không có cơ chế phù hợp để giải quyết khó khăn cho nhà đầu tư trong cơ chế thỏa thuận. với người sử dụng đất khi phải đối mặt với nhu cầu không hợp lý hoặc không hợp tác.
 • Cơ chế của Nhà nước để xác định giá đất theo thị trường không có quy định cụ thể, mỗi địa phương làm cho khác nhau, quy định và quyết định giá đất của Nhà nước luôn thấp hơn giá thị trường, gây khó khăn cho việc tránh mục tiêu. cây sào.
 • Chính sách không cho phép khiếu nại đất đai đối với chính quyền trung ương là vô lý và gây khó chịu cho người dân. Mọi người rất cần sự can thiệp của trung tâm để đảm bảo tính khách quan. Khiếm khuyết này đã được sửa chữa bởi Luật Thủ tục hành chính.
 • Luật thường không được thực thi đầy đủ ở nhiều địa phương, cả người dùng và người quản lý, nhưng không có đủ chế tài để xử lý vi phạm pháp luật.

Những thiếu sót nêu trên gây ra hậu quả không thể tránh khỏi, thấy rõ trong thực tế cũng như việc tham nhũng đất đai và khiếu nại của người dân về đất đai không được giải tỏa, thậm chí nhiều khả năng tăng.

Luật Đất Đai 2003: Tổng Quan Những Điểm Đáng Chú Ý
Luật Đất Đai 2003: Tổng Quan Những Điểm Đáng Chú Ý

Những bất cập được xem xét trong việc sửa đổi Luật Đất đai 2003

Ngoại trừ những bất cập không để người dân khiếu nại với Chính phủ Trung ương đã được giải quyết bằng Luật Thủ tục hành chính, những thiếu sót khác đang chờ Hiến pháp sửa đổi và Luật Đất đai.

Sửa đổi và giải pháp cụ thể bao gồm:

 • Thuật ngữ “Nhà nước thu hồi đất” không được sử dụng cho các trường hợp chuyển nhượng đất bắt buộc tuân thủ Hiến pháp. Các điều khoản sử dụng là:
  • Nhà nước tịch thu quyền sử dụng đất để bồi thường cho các dự án vì lợi ích Quốc gia, Quốc phòng, An ninh và lợi ích công cộng không gắn liền với lợi ích của nhà đầu tư;
  • Nhà nước yêu cầu quyền sử dụng đất với tiền bồi thường sau khi sử dụng đã được hoàn thành trong các trường hợp thiên tai, chiến tranh, tai nạn, bệnh,vv… mà chính phủ cần đất để giải quyết;
  • Nhà nước thu hút quyền sử dụng đất đối với các dự án vì lợi ích công cộng và lợi ích của nhà đầu tư. Đây không chỉ là một lý thuyết hay thuật ngữ chính thức mà là một biểu hiện cụ thể của một ngôi nhà nhà nước pháp quyền, một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.
 • Cơ chế mà Nhà nước can thiệp chuyển nhượng đất chỉ áp dụng khi thực sự cần thiết cho lợi ích chung và khi cần can thiệp, có cơ chế kiểm soát quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ chế kiểm soát này phải dựa trên sự công khai, minh bạch, trách nhiệm và sự tham gia của công dân.
 • Quỹ đất đầu tư vào công nghiệp hóa và đô thị hóa phải mang lại lợi ích không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho những người mất đất. Một số cơ chế cụ thể cần được xem xét và áp dụng như cơ chế “chia sẻ lợi ích” và cơ chế “điều chỉnh đất và điều chỉnh đất”.
 • Quyết định đất đai của nhà nước và quản lý đất đai đòi hỏi phải có sự tham gia của người dân, trong nhiều trường hợp cần phải trao quyền ra quyết định cho cộng đồng địa phương theo nguyên tắc của toàn dân trên đất liền. Cơ chế giám sát của người dân cần được cụ thể hóa học trong thực tế.
 • Quyền bình đẳng về quyền lợi từ đất đai nên được quy định trong Hiến pháp là quyền của mỗi người, trong đó chính sách đất đai dành riêng cho các nhóm thiệt thòi bao gồm phụ nữ, người nghèo và dân tộc thiểu số. số lượng, nông dân cần được lên kế hoạch hợp lý. Tam Nông đang cần một môi trường sử dụng đất ổn định và lâu dài để phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống nông dân.
 • Tính minh bạch trong quản lý và trách nhiệm của người quản lý không chỉ được quy định trong các văn bản pháp lý mà còn cần được thực hiện nghiêm túc trong thực tế, đây cũng là cơ sở để giám sát trong Quản lý đất đai.
 • Làm thế nào để thực thi luật đất đai, bao gồm cả về phía người sử dụng và quản lý đất đai? Các biện pháp trừng phạt chống lại những người vi phạm pháp luật phải cụ thể, đặc biệt là vi phạm pháp luật được phát hiện bởi những người thực hiện giám sát.

Các vấn đề nêu trên đã được giải quyết bởi Luật Đất đai 2013, mặt khác, sự đồng thuận xã hội sẽ hình thành và duy trì xã hội trong quá trình phát triển được thiết lập.

Tải toàn bộ Luật Đất đai 2003 tại đây: luật đất đai 2003 doc

Tải toàn bộ Luật Đất đai 2013 tại đây: luật đất đai 2013 doc


Hãy liên hệ với Công ty Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*