Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng 2020

Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng 2020
Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng 2020

Mẫu giấy phép xây dựng là một văn bản pháp lý được cấp bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho một nhà đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời một công trình. Vậy mẫu đơn xin giấy phép xây dựng ra sao? Làm thế nào để viết mẫu đơn xin cấp phép xây dựng đúng tiêu chuẩn? Dưới đây là mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất để bạn tham khảo.

Hướng dẫn chi tiết cách viết mẫu đơn xin giấy phép xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: …………………………………

  1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………………………..

– Người đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ………………………

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

– Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã …………………………

– Quận/huyện Tỉnh/thành phố: ………………………………………………………………….

– Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

  1. Thông tin công trình:

– Địa Điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………..

– Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m2.

– Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ………………………

– Phường/xã ………………………………….. Quận/huyện …………………………………..

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

  1. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Đối với công trình không theo tuyến:

– Loại công trình: ………………………………….. Cấp công trình: ……………………………

– Diện tích xây dựng: ……… m2.

– Cốt xây dựng: ……… m

– Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại công trình: ……………………………. Cấp công trình: …………………………………

– Tổng chiều dài công trình: …………….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Cốt của công trình: ………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: …….. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

– Độ sâu công trình: ………….m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

– Loại công trình: ……………………. Cấp công trình: ………………………………..

– Diện tích xây dựng: ……….m2.

– Cốt xây dựng: …………m

– Chiều cao công trình: ……..m

3.4. Đối với công trình quảng cáo:

– Loại công trình: …………………………….. Cấp công trình: ………………………………

– Diện tích xây dựng: ……………..m2.

– Cốt xây dựng: …………..m

– Chiều cao công trình: ……………….m

– Nội dung quảng cáo: …………………….

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

– Cấp công trình: ………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m2.

– Tổng diện tích sàn: ………..m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ………..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

– Loại công trình: …………………………… Cấp công trình: ……………………….

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2.

– Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

– Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: ………………………

+ Diện tích xây dựng: …….m2.

+ Cốt xây dựng: ………m

+ Chiều sâu công trình: ………m (tính từ cốt xây dựng)

– Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn: ……..m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

+ Chiều cao công trình: ………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

+ Số tầng: ……..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại công trình: …………………. Cấp công trình: ……………………

– Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: ………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

– Độ sâu công trình: ………m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

– Tên dự án: ……………………………………

+ Đã được: ……….phê duyệt, theo Quyết định số: ……. ngày …………

– Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n)(tên công trình)

* Loại công trình: ………………………….. Cấp công trình: ……………………………

* Các thông tin chủ yếu của công trình: …………………………………………

3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:

– Công trình cần di dời:

– Loại công trình: ………………………………. Cấp công trình: ……………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………………m2.

– Tổng diện tích sàn: …………………………………………………………………m2.

– Chiều cao công trình: ………………………………………………………………m2.

– Địa Điểm công trình di dời đến: ……………………………………………………..

– Lô đất số: …………………………… Diện tích …………………………………m2.

– Tại: ………………………………………… Đường: ………………………………..

– Phường (xã) ………………………………. Quận (huyện) ……………………….

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………….

– Số tầng: ……………………………………………………………………………..

  1. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:………………………………………

– Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày …………..

– Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………

– Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: …………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..

  1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:…………… tháng.
  2. Cam kết:Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 –

…… ngày ……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Luật sư tư vấn xin cấp giấy phép xây dựng 19006512
Luật sư tư vấn xin cấp giấy phép xây dựng 19006512

Những lưu ý khi viết mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng 2020

Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng

* Số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư phải chuẩn bị 02 bộ tài liệu;

* Thành phần hồ sơ: Theo Điều 11 Thông tư 15/2016 / TT-BXD, hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ bao gồm các tài liệu sau:

– Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

– Một bản sao hoặc một tài liệu có chứa một bản sao của một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo luật đất đai.

– Một bản sao hoặc một tài liệu chứa bản sao chính của hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ bao gồm:

+ Bản vẽ mặt bằng xây dựng trên lô đất, tỷ lệ 1/50 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí làm việc;

+ Bản vẽ các tầng, mặt cắt dọc chính và mặt cắt ngang của công trình theo tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Bản vẽ mặt bằng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và tỷ lệ phần móng 1/50 cùng với sơ đồ kết nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, tỷ lệ thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

Trong trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được thẩm định bởi một cơ quan xây dựng chuyên ngành, bản vẽ thiết kế quy định trong nội dung này là bản sao hoặc tệp có chứa bản sao của bản vẽ thiết kế xây dựng đã được phê duyệt. Cơ quan chuyên môn về thẩm định thi công.

– Đối với tòa nhà có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại các Điểm 1, 2 và 3 của nội dung này, hồ sơ cũng phải thêm một bản sao hoặc một tệp có chứa một bản sao của tài liệu phê duyệt biện pháp kiểm tra. nền tảng của nhà đầu tư để đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

– Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề, cần có văn bản cam kết của chủ đầu tư để đảm bảo an toàn cho công trình liền kề.

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở, dự án

Bước 1: Nộp hồ sơ

– Nơi đệ trình: Ủy ban nhân dân huyện (huyện, huyện, thị trấn, thành phố tỉnh) nơi xây dựng nhà ở, dự án

– Phương thức nộp: Chủ đầu tư nộp mẫu đơn xin cấp phép xây dựng hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân huyện.

Bước 2: Nhận hồ sơ

– Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân xin cấp phép xây dựng;

– Kiểm tra hồ sơ;

– Viết biên nhận (còn được gọi là thư hẹn) và đưa cho người nộp đơn trong trường hợp ứng dụng đáp ứng các quy định;

– Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng quy định, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3. Xử lý yêu cầu

Bước 4. Trả về kết quả

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư với hồ sơ thiết kế nộp giấy phép xây dựng với con dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Thời gian xử lý: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (Theo Quyết định 838 / QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016).

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: Theo Thông tư 250/2016 / TT-BTC, lệ phí cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó, lệ phí cấp giấy phép xây dựng ở các tỉnh và thành phố khác nhau trực thuộc chính quyền trung ương là khác nhau.

Mọi chi tiết về mẫu đơn xin cấp phép xây dựng xin liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty Luật DFC chúng tôi 19006512 để được giải đáp thắc mắc về mẫu đơn xin phép xây dựng nhà ở, dự án, khu đô thị,….


Hãy liên hệ với Công ty tư vấn Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*