Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Đăng Ký Biến Động Đất Đai 2020

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 09/đk mới nhất) được sử dụng trong các trường hợp sau: thay đổi từ tiền thuê đất hàng năm sang tiền thuê đất một lần hoặc từ giao đất mà không trả tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ cho thuê đất đến giao đất với thu phí sử dụng đất; từ đất thuê một lần đến đất thuê hàng năm; Thay đổi mục đích sử dụng đất; mở rộng sử dụng đất; thay đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin trên giấy tờ pháp lý ….

Hướng dẫn chi tiết cách viết mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK

 
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:…….Quyển….

Ngày…… / …… / …….…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 
Kính gửi: ……………………………………………………………….
 
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ         

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………….………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ(1):……………..……………………………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   

3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………………………………………….
 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

-.…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

-….……………………………………….;

……………………………….….…………;

………………………….……….…………;

………………………….……….…………;………………………….……….…………;………………………….……….…………;

4. Lý do biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     – Giấy chứng nhận đã cấp;

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi có nhu cầu cấp GCN mới            Không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                 …, ngày  tháng …. năm…

Người viết đơn

       (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ                                                                             

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm ……

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm ……

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm ……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

Ngày……. tháng…… năm ……

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

Những chú ý khi viết mẫu đơn đăng ký biến động đất đai 2020 (hướng dẫn ghi mẫu số 09/đk1)

Hướng dẫn viết mẫu đơn đăng ký biến động đất đai 2020
Hướng dẫn viết mẫu đơn đăng ký biến động đất đai 2020

– Khai báo theo tên và địa chỉ như trên GCN đã ban hành, nếu có thay đổi tên, hãy viết cả thông tin trước và sau khi thay đổi và gửi tài liệu chứng minh sự thay đổi.

– Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng không phải trong trường hợp “hợp nhất, đổi đất”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng hoặc góp vốn với quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành vợ chồng chung; trong trường hợp xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số chứng minh nhân dân, số chứng minh nhân dân hoặc địa chỉ trong giấy chứng nhận, thông tin và chứng nhận tại Điểm 5 của Mục I sẽ không được xác nhận. Và Phần II, III và IV của mẫu này cũng sẽ không được xã nhận.

– Trong trường hợp xác định lại khu đất ở cho hộ gia đình và cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận, thông tin về Điểm 5 của Mục I, Mục II và IV của Đơn sẽ không được xác minh điều này.


Hãy liên hệ với Công ty tư vấn Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*