Hướng Dẫn Cách Viết Mẫu Đơn Đề Nghị Tách Thửa Đất

Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất (mẫu số 11/đk mới nhất) được sử dụng trong trường hợp sau: Khi một người sử dụng đất muốn tách một thửa đất để bán hoặc cho đi, họ phải làm theo thủ tục tách thửa đất. Hình thức phân chia thửa đất hoặc mẫu đơn xin ghi rõ thông tin của người sử dụng đất, vị trí của thửa đất, lý do phân chia thửa đất, và nhận xét và chứng nhận của nhân viên văn phòng tài nguyên và môi trường. Xin vui lòng đọc và tải về mẫu đơn xin tách và hợp nhất thửa đất tại đây.

Hướng dẫn chi tiết cách viết mẫu đơn đề nghị tách thửa đất

Mẫu số 11/ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

 

Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã viết)

1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): ………………………………………………………

1.2. Địa chỉ …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:
2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số: …………………………………..; b) Tờ bản đồ số: ……………………………….;

c) Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………..

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: …………………………………………………………………..

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: ……………………..; ngày cấp …/…/…….

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: … m2; Thửa thứ hai: … m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất số Tờ bản đồ số Địa chỉ thửa đất Số phát hành Giấy chứng nhận Số vào sổ cấp giấy chứng nhận
3. Lý do tách, hợp thửa đất: ………………………………………………………………………..
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

– Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có): ………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

…………., ngày …. tháng … năm ……
Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
Ngày …… tháng …… năm ……
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)  

Những chú ý khi viết mẫu đơn 11/đk

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí 19006512
Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí 19006512

– Ứng dụng này trong trường hợp người sử dụng đất yêu cầu chia một thửa đất thành các thửa đất mới hoặc hợp nhất nhiều thửa đất thành một thửa đất;

– Nộp hồ sơ: Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng, đến Ủy ban nhân dân của huyện nơi có đất; các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nộp cho Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có đất;

– Điểm 1 thể hiện tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm các thông tin sau: cho một cá nhân có họ và tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp chứng minh thư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài, hãy viết tên đầy đủ, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; Đối với hộ gia đình, viết “Mr./Ms.” và ghi rõ họ tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp chứng minh nhân dân của cả hai vợ chồng của người đại diện của cùng một người sử dụng đất; Trong trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng, họ và tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp chứng minh nhân dân của vợ và chồng là bắt buộc; đối với tổ chức, ghi tên tổ chức, ngày thành lập, số, ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

– Điểm 2 ghi thông tin trên thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Người ký đơn đã ký và ghi rõ họ tên của mình vào cuối “Tuyên bố người sử dụng đất”; Trong trường hợp được ủy quyền để viết đơn, người được ủy quyền sẽ ký tên, ghi rõ họ tên và chữ viết của họ (được ủy quyền); đối với các tổ chức sử dụng đất, phải ghi đầy đủ tên và vị trí của người nộp đơn và tem của họ.

Hướng dẫn ghi mẫu đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất (mẫu 11/đk)

1. Kính gửi:

– Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng nộp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện của địa phương nơi có đất;

– Tổ chức nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân và người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của địa phương nơi có đất;

2. Thông tin người sử dụng đất

– Viết tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm các thông tin sau:

+ Đối với cá nhân, hãy viết tên đầy đủ, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp chứng minh nhân dân;

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài, hãy viết tên đầy đủ, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch;

+ Đối với hộ gia đình, hãy viết “ông/bà” Và ghi rõ họ tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp chứng minh nhân dân của cả hai vợ chồng đại diện sử dụng đất;

Trong trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả hai vợ chồng, hãy viết họ tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp chứng minh nhân dân của vợ và chồng;

+ Đối với một tổ chức, ghi tên, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

3. Thông tin về thửa đất

– Viết thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số cấp giấy chứng nhận là số sê-ri của giấy chứng nhận gồm 2 chữ cái và 06 số).

– Người viết đơn đã ký và viết rõ ràng tên đầy đủ của mình vào cuối Bản khai báo Người sử dụng đất, nếu được ủy quyền viết đơn, người được ủy quyền sẽ ký tên, ghi rõ họ tên và viết (ủy quyền); đối với các tổ chức sử dụng đất, phải ghi đầy đủ tên và vị trí của người nộp đơn và tem của họ.

4. Lý do chia tách và hợp nhất thửa đất

Trên thực tế, có nhiều lý do dẫn đến việc chia tách hoặc hợp nhất, chẳng hạn như: Chuyển nhượng hoặc trao một phần quyền sử dụng đất … Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể của từng hộ gia đình hoặc cá nhân, ghi lại: Lý do tách thửa đất cho phù hợp.


Hãy liên hệ với Công ty tư vấn Luật DFC chúng tôi
Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội
Phone: 1900.6512
Email: thunodfc@gmail.com hoặc luatsudfc@gmail.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*